سامانه مدیریت یادگیری برخط

​​​​​​

سامانه جامع مديريت آموزش و يادگيري(LTMS)*،مركز آموزش هاي تخصّصي، مجهز به چهار محور اصولي آموزش طبق كاركرد هاي (TMS,LMS,RLCMS,RTCS)توسعه يافته، كه تحت ديدگاه سازمان الكترونيك پويا ، متولي  هدايت و اجراي هر گونه آموزش اعم از ( حضوري ، نيمه حضوري، مجازي و خُرد آموزي) استورار ميباشد.
جهت ورود به سامانه و شركت در آموزش هاي مُصوب(شغلي /سازماني) نيار به معرفي سازماني و نام كاربري و گذر واژه بوده( اين دوره هاي آموزشي در لواي سازوكار معرفي هاي سازماني ويژه درو توانمند سازي نيروي انساني و در زمره  آموزشها حين خدمت  هستند)
نوع ديگر دوره هاي آموزش آزاد(كه داراي ويژگي فرايند خويش ثبت نام) مي باشد كه  پس از پرداخت شهريه توسط شخص دانشپذير، قادر به شركت در دوره آموزشي برخط خواهند بود ، شايان ذكر است  اصول سامانه(LTMS) بر اساس الزامات استاندارد تخصصي آموزش(ISO29993) توسعه يافته است.

*LTMS(Learning /Training Management System)

​​​​       
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​

فهرست دوره هاي آموزشي برخط اجرا شده سال  1399 از دسترسي ذيل قابل رويت مي باشند

​​​​​​​​​​​​​​

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​

فراگيران گرامي عنايت فرمائيد:

1- میزان غیبت مجازي فراگيران گرامي در دوره های الکترونیکی 20⸓ ساعات كل دوره می باشد و در صورت غیبت بیش از حد مجاز علاوه بر دریافت هزینه کامل دوره ، گواهینامه دوره برای شخص صادر نمی گردد  .
2- در صورتیکه شرکت کنندگان در هر دوره کمتر از یک ساعت در دوره حضور پیدا کنند حذف نام ایشان از دوره بدون درج در صورتحساب بلامانع می باشد .

مشاهده ضوابط انضباطی و آموزش شرکت در دورها( ویژه فراگیران)

 

​​​​​​​