دفتر اراک سمت شماره تماس
سيداحسان معنوي مسئول واحد استان مرکزی 086-33679501
مرضيه رحمتي کارشناس امور اداری
       
دفتر کرمان سمت شماره تماس
عليرضا سلطاني ده شعيبي کارشناس امور اداری 034-32450955
شايسته ايرانمنش کارشناس امور اداری
آزاده جعفری کمک کارشناس امور اداری
       
دفتر بندرعباس سمت شماره تماس
محبوبه شفيعي بافتي کارشناس امور اداری 076-32220000
عذرا عباسي شهربابك کارشناس امور اداری
       
دفتر تهران سمت شماره تماس
بهارك ساكي پور مسئول دفتر تهران 77646664  

مرکز

سمت

شماره تماس

عبداله رشیدی

رئیس مرکز آموزش های تخصصی

73932770

محمدرضا حری

معاون مرکز آموزش های تخصصی

73932760

سميه اروندي

عامل مالی

73932764

زهرا نظرخواه

مسئول دفتر

73932748

محمد ناصر  همایونفر

کارشناس امورمالی

73932778​​​​​​​

 

امور هماهنگی و ارتباط با شركت ها سمت شماره تماس
مرتضي سنجربيگي رئیس اداره هماهنگی و ارتباط با صنعت 73932757
    73932761
عادل اسماعيلي چاكسري کارشناس مسئول اموراداری 73932758
بتول باقري کارشناس امور اداری 73932752
نرجس موسوی کارشناس امور اداری 73932759
امور برنامه ریزی سمت شماره تماس
مریم میرابی رئیس اداره آموزش و برنامه ریزی  73932763
مينو مصفاي خمامي کارشناس امور آموزشی 73932754
طیبه خادمی کارشناس صدور گواهینامه 73932746
جابر  بیرامی کارشناس امور آموزشی 73932769
زینب  نظرخواه کارشناس امور آموزشی 73932747
73932000​​​​​​​
نام و نام خانوادگي
شماره تلفن مستقيم
مسئوليت
نام زير بخش
پست الكترونيكي
فريدو صادقي 73932000​​​​​​​ كاردان امور ميهمانسرا
مجتبی تکلو 73932765 كارشناس امور رفاهي کارشناس امور رفاهی