​​​​​​​

 مديريت بازرگاني به منظور تربيت افرادي كه توانايي اداره و بهبود امور بنگاه‌هاي بخش خصوصي را داشته باشند، به وجود آمده است. دانشجويان اين رشته بايد در حوزه‌هاي مديريت استراتژيك، بازاريابي، بهره وري و اقتصاد كه پيش‌نياز مديريت موثر بنگاه‌هاي خصوصي است دانش و توانايي كافي داشته باشند.فارغ التحصيلان اين رشته مي توانند در بنگاه‌هاي بخش خصوصي در زمينه‌هاي بازاريابي، فروش، برنامه ريزي و هم چنين فعاليت‌هاي مشاوران مشغول به كار شوند.

دانشکده ي مديريت دانشگاه شهيد بهشتي (ره)، با توجه به اساتيد مجرب و هم چنين سابقه ي طولاني در اين حوزه، از مراكز علمي خوشنام مديريت بازرگاني به شمار مي‌آيد. گروه مديريت بازرگاني در مقطع کارشناسي ارشد داراي چهار گرايش بازاريابي، بازرگاني بين المللي، مديريت استراتژيک و کسب وکار جديد و در مقطع دکتري داراي گرايش مديريت بازاريابي است.

آقای دکتر شهريار عزيزي

دانشيار گروه مدیریت بازرگانی  دانشکده مدیریت و حسابداری؛ 

email: s-azizi@sbu.ac.ir

تلفن : 29905244

1 محمد رضا

حميدي زاده

مديريت گرايش استراتژيک دانشگاه تهران استاد 29905222 m-hamidizadeh@sbu.ac.ir
2 غلامحسين خورشيدي

​​​​​​​

اقتصاد دانشگاه تهران استاد 29905207 g-khorshidi@sbu.ac.ir
3 شهريار عزيزي

مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار 29902371 s-azizi@sbu.ac.ir
4 بهمن حاجي پور

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني دانشگاه شهيد بهشتي دانشيار 29905233 29905245 b-hajipour@sbu.ac.ir
5 سيد محمود حسيني

​​​​​​​

مديريت گرايش استراتژي دانشگاه تربيت مدرس دانشيار 29905206 sm-hosseini@sbu.ac.ir
6 منيژه قره چه

مديريت بازرگاني-بازرگاني بين الملل هندوستان دانشيار 29905209 m_gharache@sbu.ac.ir
7 محمد خدابخشي

مديريت-رفتارسازماني ومنابع انساني دانشگاه تهران استاديار 29905210 m_khodabakhshi@sbu.ac.ir
8 علي عبدالهي

مديريت -بازاريابي دانشگاه شهيد بهشتي استاديار 29905201 a_abdollahi@sbu.ac.ir
9 محمد جواد نائيجي

مديريت-سيستم نوآوري دانشگاه شهيد بهشتي استاديار 29905253 m_naeiji@sbu.ac.ir

رديف نام نام خانوادگي رتبه ايميل عکس
1 احمد روستا

​​​​​​​

2 ايرج هروي
3 عباسعلي حاج کريمي

​​​​​​​

4 نسرين جزني

5 هوشنگ اسداله
6 محمد اکبريان

​​​​​​​

7 محمدرضا شجاعي      

​سرکارخانم  ثریا کریمی  

کارشناس گروه مدیریت بازرگانی 

​​​​​​​s-karimi@mail.sbu.ac.ir   

تلفن تماس:  29902371