مدیریت خدمات دانشجویی دانشگاه یکی از مهمترین و فعال‌ترین حوزه‌ها در سطح دانشگاه است که مجری سیاست‌ها و خط مشی دانشگاه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان می‌باشد