درباره

سرپرست پژوهشکده

 
​ ​ ​ ​ ​

دکتر داود غرایاق زندی
دکتری علوم سیاسی​
استادیار دانشگاه شهید بهشتی​
پست الکترونیکی D_Zandi@sbu.ac.ir
تلفن دفتر: 02129905490​
شماره فاکس: 02129902422​