رئیس دانشکده

دکتر سید امیرمهدی قنادپور 
رئیس دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا
29902940 (داخلی 110 و 101)
 a_ghannadpour[at]sbu.ac.ir
22431964
رزومه
سوابق اجرایی:
  • رئیس دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا - 1399 تاکنون
  • دبیر کمیته منتخب دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا - 1398 تا 1399
  • عضو کارگروه ارتقا دانشکده مهندسی مکانیک - 1396 تا 1398
  • مدیر گروه مهندسی هوافضا - 1394 تا 1397
  • معاون آموزشی دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسی هوافضا​ - 1389 تا 1392