افراد

مدیر اجرایی

ashouri.JPG
عباس عاشوری
تلفن:         
(داخلی 103) 29903244-021
دورنگار:
22411592

کارشناس مسؤول امور پژوهشی

Responsive Image
فرزانه حواصلی آشتیانی
تلفن:         
 (داخلی 105) 29903244-021
دورنگار:
22411592

کارشناس امور آموزشی

Responsive Image
سمیه اندریانی
تلفن:         
(داخلی 205) 29903244-021
دورنگار:
22411592

مسئول دفتر

anderiani.jpg
سمیه اندریانی
   
تلفن مستقیم:
22431964-021​
سایر خطوط:
(داخلی101) 22431781 29903244-021
دورنگار        
22411592

کارشناس امور اداری

kolivand.jpg
مولایار کولیوند
    
تلفن:           
 (داخلی 106)3244 2990-021
    
دورنگار:
22411592-021

کارشناس فرهنگی

zahraei.jpg
حسین زهرائی
    
تلفن:         
 (داخلی 107) 29903244-021    
دورنگار: