افراد

رئییس دانشکده

Responsive Image
دکتر سید امیرمهدی قنادپور 
 
دکتری مهندسی هوافضا،        
دانشیار،
تلفن:        (داخلی 110 و 101) 29903244-021
دورنگار:                           22431964-021
پست الکترونیکی: a_ghannadpour@sbu.ac.ir

سوابق اجرایی:

    رئیس دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسي هوافضا - خرداد ۹۹ تا کنون
    دبیر کمیته منتخب دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسي هوافضا - ۹۸ تا ۹۹
    عضو کارگروه ارتقاء دانشکده مهندسی مکانیک - ۹۶ تا ۹۸
    مدیر گروه مهندسی هوافضا- ۹۴ تا ۹۷
    معاون آموزشی دانشکده فناوری‌های نوین و مهندسي هوافضا​ - ۸۹ تا ۹۲

معاون پژوهشی

DefaultPic.jpg
دکتر سیدمهدی میرساجدی
    

 
دکتری مهندسی هوافضا،        
استادیار،
تلفن:          (داخلی  109) 29903244-021
دورنگار:                        22431964-021
پست الکترونیکی:  ​m_mirsajedi@sbu.ac.ir

معاون آموزشی

Responsive Image
دکتر حمیدرضا رودی
    

 
دکتری مهندسی منابع طبیعی،علوم و صنایع چوب وکاغذ،
استادیار،
تلفن:                             42451094-011
دورنگار:                          22431964-021
پست الکترونیکی:  ​ h_rudi@sbu.ac.ir

مدیر اجرایی          

ashouri.JPG
عباس عاشوری
    

 
کارشناس ارشد حسابداری
تلفن:           (داخلی 103) 29903244-021
دورنگار:                       22411592-021
 

سرپرست گروه­های رشته مهندسی هوافضا

ezzatneshan.jpg
دکتر اسلام عزت ­نشان
    

 
دکتری مهندسی هوافضا،
استادیار،
تلفن:              (داخلی  114) 29903244-021
دورنگار:                            22431964-021
پست الکترونیکی:  ​ e_ezzatneshan@sbu.ac.ir

سرپرست گروه سامانه های زیستی ​(رشته کامپوزیت های لیگنوسلولزی)

Dr Nazerian.jpg
دکتر مرتضی ناظریان​​
    

 
دکتری صنایع چوب،
دانشیار،
تلفن:           (داخلی 39) 42451093-011
دورنگار:                       22431964-021
پست الکترونیکی: ​m_nazerian@sbu.ac.ir

سرپرست گروه پالایش زیستی ​(رشته فرآورده های سلولزی)

DefaultPic.jpg
دکتر علی پرتوی نیا
    

 
دکتری مهندسی شیمی،
استادیار،
تلفن:           (داخلی 39) 42451093-011
دورنگار:                       22431964-021
پست الکترونیکی:  a_partovi@sbu.ac.ir