اهداف و برنامه

هدف دانشکده مهندسی فناوری‌‌های نوین که با رويكرد فعاليت در زمينه علوم و فنون جديد شكل گرفته این است که در آینده به عنوان یکی از مراکز اصلی فعال در زمینه فناوری‌‌های نوین مطرح گردیده و بتواند در پیشرفت علوم تحت پوشش موثر واقع گردد.

در همین راستا این دانشکده از بدو تاسیس با جذب اعضای هیات‌علمی و ایجاد امکانات سختافزاری به گسترش گروه‌های علمی خود پرداخته و ایجاد و راه‌اندازی رشته‌ها و گرایش‌های مرتبط  را در مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکتری در برنامه خود دارد.