اسامی اعضاء هیات علمی گروه حقوق بشر و حقوق محیط زیست (به ترتیب حروف الفبا)

1 رضا اسلامی دانشیار
2 باقر انصاری دانشیار
3 ژانت الیزابت بلیک دانشیار
4 محمد حسین رمضانی قوام آبادی دانشیار
5 میرشهبیز شافع استادیار
6 محسن عبدالهی دانشیار
7 امیر نیک پی استادیار