تعداد اعضاء هیئت علمی گروه های آموزشی

  1. حقوق خصوصی (تعداد اعضاء هیئت علمی 8 نفر)
  2. حقوق بین الملل (تعداد اعضاء هیئت علمی 6 نفر)
  3. حقوق عمومی و حقوق اقتصادی (تعداد اعضاء هیئت علمی 11 نفر)
  4. حقوق تجارت بین الملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی (تعداد اعضاء هیئت علمی 10 نفر)
  5. حقوق بشر و محیط زیست (تعداد اعضاء هیئت علمی 7 نفر)
  6. حقوق اسلامی (تعداد اعضاء هیئت علمی 5 نفر)
  7. حقوق جزا و جرم شناسی (تعداد اعضاء هیئت علمی 10 نفر)