آزمایشگاه معماری سازمانی سرویس گرا

Responsive Image
سرپرست:  دکتر فريدون شمس

محل فعلي : اتاق 212

فعاليت اصلي:
 • تدوين چارچوب و مدل هاي مرجع معماري
 • نظارت، ارزيابي و صدور گواهينامه
 • يکپارچه سازي سيستمهاي اطلاعاتي و توسعه معماري سرويس گرا
 • آموزش، فرهنگ سازي و آماده سازي سازمان ها براي اجراي طرح معماري
 • ظرفيت سازي و نهادسازي در دانشگاه ها و مراکز پژوهشي-فني
 • زمينه سازي تنظيم ضوابط، بخشنامه و مشوق هاي قانوني براي معماري سازماني
همکاران: 4 دانشجوي دکتري، 7 دانشجوي کارشناسي ارشد و 10 فارغ التحصيل، 6مشاور-همکار بيروني

برخي از پروژه هاي انجام شده:
 • مجري طرح معماري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (93)
 • مجري پروژه تست سرويسهاي نرم افزاري موسسه تبيان (94)
 • مشاور مادر معماري سازماني شهرداري کرج (94)
 • مشاور مادر معماري سازماني در سازمان ثبت احوال (94)
 • مشاور مادر معماري سازماني در شرکت راه‌آهن (93)
 • مشاور مادر معماري سازماني در شرکت گروه مپنا (92)
وبسايت گروه پژوهشي مرجع معماري سازماني سازمان گرا: http://soea.sbu.ac.ir