ضوابط مالی
Untitled-1.png

جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی های 1400 تا 1399)

هر واحد پایان نامه

هر واحد درس

شهریه ثابت

 آموزش الکترونیک

6.854.253

3.005.910

30.049.845

رشته های علوم انسانی

6.854.253

3.005.910

36.400.490

سایررشته ها


جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی های 98)
 
آموزش الکترونیک 
شهریه ثابت
هر واحد درس
هر واحد پایان نامه
رشته های علوم انسانی
14.296.800​
1.787.100
6.614.800
سایررشته ها
14.296.800
2.001.552
6.614.800
  
جدول شهریه بر حسب ریال (ورودی های 94 تا 97)
 
آموزش الکترونیک 
شهریه ثابت
هر واحد درس
هر واحد پایان نامه
رشته های علوم انسانی
12.432.000
1.787.100
5.668.992
سایررشته ها
12.432.000
2.001.552
5.668.992

پایین .png