صفحه اصلی
افتخاری دیگر برای دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
  • 551 مشاهدات

همکاری دکتر سجاد احمدی زاد دانشیار گروه علوم زیستی در ورزش و دکتر ایوب سعیدی در نگارش کتاب Endocrinology of Physical Activity and Sport  به همراه سایر اساتید برجسته دنیا که توسط انتشارات اشپرینگر نیچر در سال 2020 انتشار شده است را به اساتید و دانشجویان دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی تبریک عرض می نماییم.