معاون پژوهشی دانشکده 


Responsive Image

ایمیل معاونت پژوهشی : info-adrtssh@sbu.ac.ir

​دکتر افشار جعفری از سال 1399 مسئولیت معاونت پژوهشی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی را به عهده گرفته اند و پیش از آن بین سال های 1397 تا 1399 مدیر گروه علوم زیستی و تندرستی بودند. ایشان فارغ التحصیل رشته فیزیولوژی ورزشی و دانشیار گروه تندرستی و علوم زیستی می باشند. 

معاونین پژوهشی پیشین دانشکده 


دکتر سجاد احمدی زاد 
دکتر فریبرز هوانلود