قوانین و مقررات کتابخانه

افراد واجد شرایط جهت استفاده از کتابخانه:

دانشجویان:

کليه دانشجويان دانشکده بعد از تکمیل مراحل ثبت نام به طور اتوماتیک عضو کتابخانه می شوند و با در دست داشتن کارت دانشجویی می توانند از خدمات کتابخانه بهره ببرند. مدت اعتبار کارت عضويت کتابخانه براي دانشجويان برابر با مدت اعتبار کارت دانشجويي است.

اعضاي هيئت علمي:

کليه اعضاي هيئت علمي دانشکده ، پس از تکميل فرم عضويت موجود در دانشکده و ارائه يک قطعه عکس و کپي آخرين حکم کارگزيني می توانند عضو کتابخانه شوند.

کارکنان:

تمامي کارمندان دانشگاه اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شرکتي  مي توانند از کتابخانه استفاده کنند.
مدت عضويت کارکنان رسمي تا پايان خدمت رسمي و براي ساير کارکنان بر اساس مدت قرارداد استخداميشان مي باشد.

سایر افراد:

  دارندگان طرح غدیر  با در دست داشتن کارت شناسایی عکس دار طرح می توانند برای استفاده و امانت گرفتن منابع از کتابخانه اقدام نمایند.