معاون پژوهشی

آقای دکتر عباس سعیدی
تحصیلات:دکترای ژنتیک
ایمیل: a-saidi@sbu.ac.ir
تلفن: 29905949