معرفی

کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو، پس از انعقاد بین سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) و دانشگاه شهیدبهشتی در بهار 1380 در دانشکده حقوق به صورت رسمی تاسیس شد. این کرسی تنها کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در منطقه خلیج فارس می‌باشد.
ایجاد این کرسی در ایران زمینه علمی لازم جهت شکل‌گیری مرکز حقوق بشر، صلح و دموکراسی و مطالعات میان‌رشته‌ای در دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی را ابتدا با گروه آموزشی و پژوهشی حقوق بشر فراهم آورد، سپس با ایجاد 4 گروه پژوهشی و آموزشی دیگر (صلح، دموکراسی، فلسفه حقوق و دین و اخلاق زیستی) فعالیت خود را گسترش داد.
همچنین این مرکز در اسفند‌ماه سال 1386 در جهت حمایت حقوقی از اقشار نیازمند اقدام به تاسیس کلینیک‌های حقوقی زنان و کودکان نمود.

اهداف و وظایف کرسی

 • این مرکز از زمان تاسیس تاکنون فعالیت‌های متعددی را در جهت تحقق اهداف خود انجام داده است:
  • انجام پژوهش‌های بنیادین و کاربردی در زمینه حقوق بشر، حقوق شهروندی، صلح و دموکراسی، فلسفه حقوق و دین، اخلاق زیستی
  • آموزش حقوق شهروندی، حقوق بشر در ابعاد مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به فرهنگ دینی و ملی
  • تلاش جهت فراهم نمودن مشارکت کشور در فرایند تدوین و توسعه نظام بین‌المللی حقوق بشر
  • تلاش جهت مشارکت اندیشمندان کشور برای ارائه نظریات جدید درباره حقوق شهروندی، رابطه بین دین، حقوق بشر، صلح، دموکراسی و فلسفه حقوق
  • ایجاد یک مرکز برای آموزش و پژوهش در زمینه حقوق بشر، صلح، دموکراسی و فلسفه حقوق و فراهم نمودن توانایی لازم برای تعامل فعال با سایر مراکز مشابه و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، اعم از دولتی و غیردولتی
  • تربیت متخصصان کشور و کادر علمی، آموزشی و پژوهشی
  • بومی نمودن مفاهیم و راه‌کارهای مربوط به آن همراه با احترام به جهان‌شمولی حقوق بشر
  • ایجاد کتابخانه تخصصی و مرکز اسناد سازمان ملل متحد
  • ایجاد پنج گروه پژوهشی مصوب شورای عالی گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • ایجاد دوره کارشناسی‌ارشد حقوق بشر و طراحی دوره دکتری حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه
  • انعقاد موافقت‌نامه‌های همکاری با مرکز بین‌المللی و دانشگاه‌های خارجی

  برگزاری کنفرانس‌های بین‌المللی

  • برگزاری کارگاه‌های آموزشی و پژوهشی داخلی و بین‌المللی و ارائه مشورت به نهادهای دولتی
  • ایجاد ارتباط بین مراکز دانشگاهی و حوزه‌ها جهت ارتقای ادبیات حقوقی و بومی‌سازی مفاهیم
  • اجرای طرح‌های تحقیقاتی و تالیف و ترجمه کتاب‌ها و سندهای بین‌المللی در چارچوب اهداف کرسی