جدیدترین اخبار مرکز

فراخوان نمایشگاه نقاشی صلح 1400

فراخوان نمایشگاه نقاشی صلح 1400

بازدید 287
اطلاعیه نشست تخصصی با موضوع «کاوشی در ریشه­ های خشونت ورزی علیه زنان در جوامع معاصر»

اطلاعیه نشست تخصصی با موضوع «کاوشی در ریشه­ های خشونت ورزی علیه زنان در جوامع معاصر»

بازدید 278
اطلاعیه سمینار منطقه‌ای «زنان در افغانستان؛ ریشه‌های فرهنگ خشونت، حقوق تحقق‌نیافته و تجربیات زیسته در سایه گروه‌های خشونت‌ورز افراطی»

سمینار منطقه‌ای «زنان در افغانستان؛ ریشه‌های فرهنگ خشونت، حقوق تحقق‌نیافته و تجربیات زیسته در سایه گروه‌های خشونت‌ورز افراطی»

بازدید 283

اطلاعیه ها

فراخوان نمایشگاه نقاشی صلح 1400

فراخوان نمایشگاه نقاشی صلح 1400

اطلاعیه نشست تخصصی با موضوع «کاوشی در ریشه­ های خشونت ورزی علیه زنان در جوامع معاصر»

اطلاعیه نشست تخصصی با موضوع «کاوشی در ریشه­ های خشونت ورزی علیه زنان در جوامع معاصر»

اطلاعیه سمینار منطقه‌ای «زنان در افغانستان؛ ریشه‌های فرهنگ خشونت، حقوق تحقق‌نیافته و تجربیات زیسته در سایه گروه‌های خشونت‌ورز افراطی»

سمینار منطقه‌ای «زنان در افغانستان؛ ریشه‌های فرهنگ خشونت، حقوق تحقق‌نیافته و تجربیات زیسته در سایه گروه‌های خشونت‌ورز افراطی»

اطلاعیه برگزاری چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

اطلاعیه برگزاری چهارمین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما

همایش ها