صفحه اصلی
کارگاه آموزشی غلبه بر نگرانی
  • 7559 مشاهدات

مركز مشاوره و آموزشهاي اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي كارگاه آموزشي غلبه برنگرانی را  برگزار مي كند

3آذر ماه1400ساعت 12الی14


ورود به كارگاه 

 

افزودن نظرات