صفحه اصلی
نخستین جلسه انجمن روستاشناسی ایران با حضور دکتر اسماعیل شهبازی برگزار شد
  • 764 مشاهدات

نخستین جلسه انجمن روستاشناسی ایران برای تعیین اهداف و مشخص شدن هیات موسس، عصر چهارشنبه 27 بهمن ماه در محل دانشگاه تهران تشکیل شد. پیش از این در دولت دهم، رشته جامعه شناسی روستایی از دانشکده های علوم انسانی برچیده شد. استادان طراز اول حوزه جامعه شناسی روستایی در این انجمن از جمله دکتر اسماعیل شهبازی  عضویت دارند.

دکتر اسماعیل شهبازی، استاد ترویج و توسعه، گروه آبادانی روستاها، پارک علمی و تحقیقاتی، دانشگاه شهید بهشتی در جلسه مقدماتی این انجمن با بیان این که " از سال های پیش کار علمی پایداری درباره روستاشناسی انجام نشده است و متأسفانه روستاشناسی به عنوان یک علم مطرح نیست"، گفت: "هم اکنون روستاشناسی به عنوان واحدهای درسی در دانشگاه تدریس می شود اما باید با توجه به ضرورت های امروز ایران، رشته ای با عنوان روستاشناسی ایران نیز تأسیس شود."

وی در ادامه افزود: "اصل فرهنگ ما ریشه در روستاها دارد."

دکتر شهبازی.png

دکتر سید محمود حسینی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز در این جلسه با تاکید بر این که " ایده اصلی تأسیس انجمن روستاشناسی ایران از طرف دکتر شهبازی مطرح شد و من پیگیر آن شدم" در باره ضرورت تاسیس این انجمن گفت: "احساس می کردیم که در قالب یک تشکل و انجمن بحث توسعه روستایی را مطرح کنیم. اما به این نتیجه رسیدیم که بحث روستاشناسی ایران به طور کلی اولویت دارد و لازم است همراه و همسو سایر انجمن ها به بحث توسعه روستایی بپردازیم."

شهبازی 2.png

افزودن نظرات