صفحه اصلی
جلسه هماهنگی جهت برگزاری آزمون های پایانی ترم تابستان1400
  • 1981 مشاهدات

به اطلاع کلیه دانشجویان می رسانیم،

آزمون های پایانی ترم تابستان 1400 دانشگاه شهید بهشتی از تاریخ 1400/05/30 در سامانه آموزش الکترونیکی به آدرس( Slms.sbu.sc.ir) برگزار ميگردد.

افزودن نظرات