ارتباط با همکاران

ردیف

نام و نام خانوادگی   

سمت​

ایمیل​

تلفن ​

1​

دکتر  اسلام ناظمی

مدیریت

vu-Edu@sbu.ac.ir​

29903229​
داخلی0

2​

مهندس مریم احقاقی​

معاون​

vu-Edu@sbu.ac.ir

29903229​
داخلی0

3

لیلا عربلو

مسئول دفتر

vu-office@sbu.ac.ir

29903227
داخلی0

4​

زینب قدسی​

کارشناس فنی

  ​

29903222
داخلی5

5​

مریم مرآتی​

مسئول اداره فنی

 

29903222
داخلی6

6​

راحله نعیم آبادی

کارشناس فنی

  ​

29903222
داخلی8

7​

بهنام خلیفه سلطانی

کارشناس فنی

   

29903222
داخلی9

​8

سایر پشتیبان‌های فنی​

کارشناسان فنی​

29903222
داخلی 5-6 و7
29908001
29908005

9

مریم پویانی​​

رئیس اداره آموزش
کارشناس رشته های  ​
مدیریت آموزشی
روانشناسی تربیتی
بهسازی و منابع انسانی
علم اطلاعات و دانش شناسی


vu-Eduoffice@sbu.ac.ir  

vu-Edu@sbu.ac.ir

29903222
داخلی17
 09210386095 ​

10​

سارا اسحقی​

کارشناس رشته های
  کامپیوتر
 برق
مهندسی عمران
تربیت بدنی
مهندسی مکانیک و انرژی

  
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir

29903229
داخلی1
09386312853

11​

مریم موفق​

کارشناس رشته های 
 حسابداری
مدیریت کسب و کار
مدیریت فناوری اطلاعات
مدیریت بازرگانی
کارآفرینی

   
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir

29903229
داخلی2
09903441304​

12

هانیه صمدی​

کارشناس رشته های
اقتصاد و علوم سیاسی
علوم ریاضی 


​​vu-Eduoffice@sbu.ac.ir

299003222​
داخلی4
09191408783


آدرس: اوین- دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان فناوری اطلاعات- طبقه اول- مرکز آموزش الکترونیکی
​​​​​​​