مناسبت ها

مدیریت امور خوابگاهها ضمن تعامل و همکاری مطلوب با کلیه واحدهای فرهنگی و مرتبط ، ویژه برنامه ها ی را بمناسبت های مختلف، خصوصا هفته سلامت، هفته فرهنگ و... به ویژه گرامیداشت هفته خوابگاهها با برنامه ها تفریحی آموزشی و مسابقات متنوع فرهنگی ورزشی ویژه برگزاری اتاق نمونه ، مسابقات عکس ، مقاله و خاطره نویسی دانشجویان خوابگاهی همه ساله دراواخر اردیبهشت ماه برگزار می نماید.