معرفی گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی


مدیر گروه تندرستی و بازتوانی ورزشی

اعضای گروه تندرستی و بازتوانی ورزشیمعرفی گروه تندرستی و بازتوانی ورزش

رشتۀ آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی شامل مجموعۀ یافته هاي علمی درحوزه های آسیب شناسی ورزشی، حرکات اصلاحی، پیشگیری و بازتوانی آسیب های ورزشی، تریبت بدنی ویژه و ورزش معلولین است.  هدف از تأسيس دورۀ آسیب شناسی ورزشی و حركات اصلاحي، تربيت دانشجویان و متخصصینی است تا بتوانند با آموزش و پژوهش، برنامه ريزي، راهنمايي و مشاوره، مربيگري و ارائه خدمات ورزشي به افراد تحت پوشش خود در ارتقای سلامت جسمي و رواني و نيز بهبود فعاليت هاي حركتي و ورزشي آنان تلاش نمايد. اين افراد گستره اي از مبتلايان به ناهنجاري هاي جسمي و حركتي كه به درجاتي از هنجارهاي تندرستي جامعه فاصله دارند؛ افراد شرکت کننده در فعالیت های بدنی و ورزشی تفریحی و رقابتی که در معرض خطر آسیب دیدگی ورزشی قرار دارند؛ كم توانان جسمي، ذهني و رفتاري را كه به درجاتي از هنجارهاي تندرستي جامعه پايين تر بوده و به عنوان كم توان، بيمار و معلول شناخته مي شوند، در بر می گیرد. رشد و گسترش چشمگيركاركردهاي علمي ورزش و آشكار شدن هر چه بيشتر نقش فعالیت های جسمانی در ارتقای تندرستي اقشار مختلف جامعه، پيشگيري از ناهنجاري هاي بدني، آشنایی با آسيب هاي ورزشي و نحوه پيشگيري از آن ها، افزايش توانمندي هاي مردم مبتلا به ناهنجاري هاي وضعيتي از طريق شركت در فعاليت هاي جسماني و ورزشي، آشنایی هر چه بيشتر با جنبه هاي بهداشتي ورزش در سطوح مختلف جامعه،  نوتواني ورزشي و افزايش توانمندي هاي معلولين از طريق شركت در فعاليت هاي ورزشي جملگی بيانگر ضرورت ايجاد دوره کارشناسی ارشد رشته آسیبشناسی ورزشی و حرکات اصلاحی است.