معرفی گروه علوم زیستی ورزش

مدیر گروه علوم زیستی ورزشاعضای هیات علمی گروه "علوم زیستی ورزش"

دکتر خسرو ابراهیم  
​استاد گروه علوم زیستی ورزش 
نشانی پست الکترونیک: 
k-ebrahim@sbu.ac.ir
شماره تماس: 29905834

معرفی گروه علوم زیستی ورزش

گروه آموزشی علوم زیستی و ورزش یکی از شاخه های علوم ورزشی است که ریشه در مبانی زیست شناختی حرکات انسان دارد. این گروه تحت عنوان گروه فیزیولوژی ورزش در سال 1384با مدیریت دکتر مریم نور شاهی تشکیل گردید. عنوان گروه در سال 1396 به علوم زیستی و ورزش تغییر یافت. در حال حاضر این گروه در مقطع کارشناسی ارشد در دو گرایش (فیزیولوژی فعالیت بدنی محض و فیزیولوژی ورزشی کاربردی) و در مقطع دکتری فیزیولوژی ورزشی دانشجو می پذیرد.

هدف این گروه آموزشی، تربیت متخصصین و محققین در حوزه علوم حرکات انسان به ویژه جنبه های زیستی آن است. فیزیولوژی ورزشی مطالعه نحوه عملکرد بدن با رویکردی بر بررسی پاسخ های کوتاه مدت و سازگاری های بلندمدت به دامنه وسیعی از مدل های مختلف فعالیت ورزشی است. همچنین فیزیولوژیست های ورزشی اثر فعالیت ورزشی بر پاتولوژی و سازوکارهایی که از طریق آن فعالیت ورزشی می تواند به کاهش پیشرفت بیماری کمک کند را مطالعه می کنند. این گروه تحقیقاتی به طور خاص به بررسی پاسخ های عصبی- عضلانی و قلبی-عروقی به فعالیت ورزشی در دو وضعیت سالم و بیمار و همچنین مطالعه علمی روش های تمرینی پردازد. ما از روش های تجربی گسترده ای شامل تکنیک های بیولوژی ملکولی و سلولی تا اندازه گیر ی های عملکرد ورزشی در آزمودنی های انسانی و حیوانی استفاده می کنیم.  متخصصین فارغ التحصیل این دوره ها می توانند در حوزه های مختلف آموزشی، پژوهشی و ورزشی مشغول به کار شوند و به عنوان معلمین ورزش، مربیان ورزشی و مشاوران تیم ها ی ورزشی به ارتقای سطح علمی ورزش کشور کمک کنند.

مقاطع تحصیلی آموزشی گروه "علوم زیستی ورزش"

با توجه به رویکرد وزارت علوم جهت تخصصی سازی رشته ها و توسعه تحصیلات تکمیلی و برآورد کردن نیاز بازار کار، رشتۀ تربیت بدنی که قبلا دارای شش گرایش بوده تبدیل به 6 رشته  شده و همچنین نام این رشته از تربیت بدنی و علوم ورزشی به علوم ورزشی تغییر پیدا کرده است. دوره کارشناسی ارشد علوم ورزشی عموما شامل 32 واحد درسی است که در چهار نیم سال تحصیلی ارائه می شود که از این بین ، بسته به نوع رشته و گرایش تقریبا 6 واحد به دروس پایه، 14 واحد به دروس تخصصی، 6 واحد به دروس انتخابی و 6 واحد به پایان نامه  اختصاص  داده می شود. غالبا سه ترم اول به گذراندن دروس تئوری و سمینار و 1 تا 2 نیم سال تحصیلی به فعالیت های پژوهشی پایان نامه اختصاص می یابد. رشته فیزیولوژی ورزشی در مقطع کارشناسی ارشد در پنج گرایش زیر تعریف می شود:

  • فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی

  • فیزیولوژی ورزشی کاربردی

  • فیزیولوژی فعالیت بدنی محض

  • فیزیولوژی فعالیت بدنی بالینی

  • تغذیه ورزشی