روسای پیشین دانشکده

روسای دانشکده در طول زمان

Responsive Image
دکتر محمد اصلانخانی
طول دوره ریاست:1382-1386
Responsive Image
دکتر خسرو ابراهیم
طول دوره ریاست:1386-1390
 
Responsive Image
دکتر بهروز عبدلی
طول دوره ریاست:1390-1395
Responsive Image
دکتر علیرضا فارسی
طول دوره ریاست:1395-1399