روسای پیشین 

روسای دانشکده در طول زمان


دکتر محمد اصلانخانی 

طول دوره ریاست:1382-1386


دکتر خسرو ابراهیم 

طول دوره ریاست:1386-1390دکتر بهروز عبدلی 

طول دوره ریاست:1390-1395

دکتر علیرضا فارسی 

طول دوره ریاست:1395-1399