تماس با کتابخانه


آدرس: تهران ـ  بزرگراه شهيد چمران ـ  بلوار دانشجو ـ دانشگاه شهيد بهشتي ـ دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

شماره تماس:29905840

ایمیل دانشکده: lib.spo99@gmail.com

ساعات کار بخش اداری کتابخانه: 7:45 صبح لغایت 15:30

ساعت کار بخش سالن مطالعه تا ساعت 19 می باشد.