شانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران برگزار می شود
 • 2077 بازدید
5 بهمن

شانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، 5و 6 بهمن در دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

زمنیه‌های مورد بحث:

 •     ابررسانایی
 •     چگالی نرم و بیوفیزیک
 •     درهمتنیدگی کوانتومی و سیستم‌های پیچیده
 •     دستگاه‌های همبسته قوی و مغناطیس، مایعات کوانتومی
 •     ساختار الکتریکی، مغناطیس و اپتیکی، نظریه تابعی چگالی
 •     ساختار و خواص مکانیکی و حرارتی
 •     مکانیک آماری و ترمودینامیک
 •     نانوساختارهای تجربی (لایه‌نازک، فصل مشترک‌ها، لایه نازک و ساختارهای کم بعدی)
 •     نانوساختارهای نظری
 •     نیمه رساناها و رشد بلور

 

​​​​​​​​​​​​​​

افزودن نظرات