سامانه‌های دانشگاهی کارمندان

سامانه‌های آموزشی


سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات


سامانه‌های پژوهشی


سامانه‌های فرهنگی


سامانه‌های رفاهی


سامانه‌های اداری و مالی


راهنماها و پیوندها

اداری، مالی و رفاهی

خدمات بیمه
خدمات رفاهی 
مجتمع‌های اقامتی دانشگاه
فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها
بازنشستگان
تسهیلات

فناوری اطلاعات

خدمات و سامانه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات
راهنمای سامانه مکاتبات اداری و مالی
راهنمای جامع تلفن‌های دانشگاه شهید بهشتی​​​​​​​

فرهنگی

امور فرهنگی و اجتماعی
حوزه مقاومت بسیج کارکنان

آموزشی

آموزش ضمن خدمت کارکنان