صفحه اصلی
فراخوان جذب واحدهای فناور، شرکت ها و شتابدهنده ها
  • 2016 مشاهدات

 

​​​​​​​

 پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی واحدهای فناور، شرکت ها و شتابدهنده ها  در حوزه های نفت، گاز و انرژی، برق، عمران، صنایع، مکانیک و محیط زیست  جدب می نماید. آخرین مهلت ارسال درخواست، 15 اسفندماه 1399 است.

آدرس جذب و پذیرش: https://roshd.sbu.ac.ir​​​​​​​

 

آخرین مهلت ارسال درخواست، 15 اسفندماه 1399 است.

پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی واحدهای فناور، شرکت ها و شتابدهنده ها  در حوزه های نفت، گاز و انرژی، برق، عمران، صنایع، مکانیک و محیط زیست  جدب می نماید.

 

​​​​​​​

افزودن نظرات