فرم ها

فرم ها

پژوهشیار پسادکترا

دستیار پژوهشی

 کاربرگ دستیار پژوهشی (جدید - خرداد 99)

واحد های پژوهشی

سامانه رایانش موازی دانشگاه شهید بهشتی(سرمد )

طرح های پژوهشی داخلی

اعتبار ویژه پژوهشی

دکترای پژوهش محور

مجلات علمی

فرصت مطالعاتی

هسته های پژوهشی

تشویق مقاله و کتاب

پژوهانه

کنفرانس های بین المللی

سایر فرم ها

فرمهای مربوط به بررسی کفایت دستاوردهای پژوهشی دانشجویان دکترا

​​​​​​​