آقای مجید خیرخواهان
مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری
شماره تماس: 29902236، 29902066، 29902067
آقای سجاد محرابی
عاملیت مالی معاونت پژوهشی و فناوری
شماره تماس: 29905896

فعالیت های این مدیریت عبارتند از:
طرح‌های پژوهشی داخلی، قطب‌های علمی، هسته‌های پژوهشی، کارنامه پژوهشی اساتید، واحدهای پژوهشی، امور همایش‌های علمی، بررسی کفایت دستاوردهای دانشجویان دکترا، مراسم هفته پژوهش، ثبت مجلات در گلستان، امور عضو وابسته، اعتبارسنجی نشریات، امتیازدهی کتب
 

خانم محبوبه امینیان(معاون حوزه مدیریت برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی)

 • طرح‌های درون سازمانی
 • امور عضو وابسته
 • برگزاری مراسم هفته پژوهش

شماره تماس:​ 29902315           
 

خانم زهرا جدید(رئیس اداره پژوهش تحصیلات تکمیلی)

شماره تماس:​ 29902699
 
 
کارشناس ارزیابی نشریات
آقای آرمان پورقاز
شماره تماس:​ 29902316
 
 
کارشناس ارزیابی پژوهشی
خانم راهله انتظار یزدی
شماره تماس:​ 29902699
 
کارشناس همایش ها
خانم بهاره حسن زاده
شماره تماس:​ 29902314
 


کارشناس کارنامه پژوهشی اساتید
خانم سامیدخت قمری
شماره تماس:​ 29902314

فعالیت های این مدیریت عبارتند از: 
خریدهای ریالی و ارزی، اعتبار ویژه،  فرادکترا، خرید تجهیزات، نمایشگاه تجهیزات ساخت ایران، پژوهانه، دستیار پژوهشی،  پرداخت مبلغ تشویق مقاله و کتاب،  سیستم گلستان،  سامانه رایانش موازی دانشگاه (سرمد)، امور مالی و نیروی انسانی معاونت پژوهشی، آزمایشگاه مرکزی، فرصت مطالعاتی، سفرهای علمی، بودجه‌های تعمیر و تجهیز دستگاه‌های پژوهشی
 
 

فرح رمضانی( معاون )

 • کارشناس خرید تجهیزات پژوهشی و فناوری
 • تسویه اعتبار ویژه

تلفن تماس : 29902238
 

سعادت علی یاری (رئیس اداره تجهیزات پژوهشی و فناوری)

 • صدور کد اخلاق زیستی
 • تجهیزات واحدها
 • تنخواه‌های داوری

 تلفن تماس :29902009
 

فرزانه رهبر (رئیس اداره خدمات پژوهشی و فناوری)

 • فرصت مطالعاتی
 •  دوره پسا دکترا

  تلفن تماس : 29902071
 

زهرا نصیرپور (کارشناس مسئول پژوهشی)

 • خرید تجهیزات شاعا
 • خرید تجهیزات ارزی

   تلفن تماس : 29902313
 

  معصومه کاظمی (کارشناس)

 • کارشناس زیر سیستم گلستان
 • درخواست اعتبار ویژه

  تلفن تماس : 29902246
 

  معصومه امینی (کارشناس پژوهشی)

 • کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
 • همیار پژوهشی

شماره تماس :   29905895
 

مهسا صدقی پور (کارشناس پژوهشی)

 • کارشناس عاملیت مالی معاونت پژوهشی
 • کنفرانس های علمی بین المللی

شماره تماس : 29902313

بهزاد شیرزاده (کارشناس مسئول پژوهشی)

 • بررسی و تایید مقالات در گلستان

شماره تماس: 29902316

فعالیت های این مدیریت عبارتند از: 
قراردادهای برون سازمانی، تفاهم نامه با سازمان های خارج از دانشگاه، پایان نامه های دانشجویی مورد حمایت سازمان ها، فراخوان سازمان ها، داوری علمی اختراعات، کمیته زیست فناوری دانشگاه، معرفی دانشجویان برای طرح سربازی،کارآموزی و امور نخبگی 
 
کارشناس مسئول طرح های برون سازمانی
خانم پروانه عرفانیان دانشور
شماره تماس : 22431622- 29902245
 
کارشناس طرح های برون سازمانی
خانم زهرا محبی
شماره تماس : 29902317
 
کارشناس امور پروژه ها​
خانم مهشاد غفاری
شماره تماس : 29902317

کارشناس قراردادهای برون‌سازمانی
آقای وحید عسگری
شماره تماس : 29902345

کارشناس قراردادهای برون‌سازمانی
آقای قاسم قاسمی
شماره تماس : 29902345

​​​​​​​کارشناس طرح‌های برون سازمانی
خانم معصومه مرادی
​​​​​​​شماره تماس: 29902249


​​​​​​​