مدیران

معاون پژوهشی و فناوری

دکتر بابک شکری

 گروه آموزشی: فيزيك كاربردي و مواد پيشرفته

تلفن تماس :  29902236 

سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی

 

مدیر برنامه ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی

مصطفي زنديه
گروه آموزشی  مديريت صنعتي و فناوري اطلاعات

رایانشانی      m_zandieh@sbu.ac.ir

تلفن تماس :  29902066 - 29902067

سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی

 

مدیر گروه برنامه های علمی
دکتر اشکان عیوق
گروه آموزشی:   عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و حسابداری

تلفن تماس : 29903118
سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی

 

رئیس اداره ارزیابی پژوهشی

دکتر احسان بهرامی سامانی

 گروه آموزشی:  آمار

تلفن تماس : 29903118

 سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی

 

مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری

دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی                  

گروه آموزشی:  فوتونیک

تلفن تماس: 29902066-29902067

سوابق تحصیلی آموزشی و پژوهش

 

رئیس آزمایشگاه مرکز دانشگاه

دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی

 گروه آموزشی:  فوتونيك

تلفن تماس:29904016

سوابق تحصیلی آموزشی و پژوهش

 

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

نيلوفر رضوي

گروه آموزشی:  دانشکده معماري و شهرسازي

تلفن تماس:29902323-29902077


 

رئیس اداره کتابخانه‌ها

دکتر محسن حاجی‌زین العابدینی

گروه آموزشی:  علم اطلاعات و دانش شناسي

تلفن تماس: 29902342 - 29902323 

سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی

 

رئیس اداره موزه و اسناد

دکتر کیوان جورابچی

گروه آموزشی:  مركز مستندنگاري و مطالعات معماري ايران

تلفن تماس: 29902323

سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی

 

مدیر همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت

دکترحسن حقيقي

گروه آموزشی :  نرم افزار و سامانه هاي اطلاعاتي

تلفن تماس: 29902066 -29902067

سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی

 

سرپرست اداره ارتباط با صنعت و جامعه

دکتر محمد علی احترام

گروه آموزشی مهندسي مکانیک و انرژی

تلفن تماس: 29902066 -  29902067

 سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی

 

مدیر مرکز نشر آثار علمی

دکتر محمدرضا نبید

گروه آموزشی:  شيمي پليمر و مواد

تلفن تماس  :   29902070

سوابق تحصیلی، آموزشی و پژوهشی

 

 

شماره فکس معاونت پژوهشی و فناوری  : 22431586