صفحه اصلی
شبکه نخبگان و قرآن کاوی
  • 375 مشاهدات

شبکه نخبگان و قرآن کاوی روشی جدی برای ایجاد یک دانشنامه‌ی علمی مبتنی بر تحقیقات شبکه بین المللی دانشمندان مسلمان در فضای مجازی است که در قالب سایت ویکی پدیا طراحی شده است​.