چشم امداز و مأموریت پژوهشکده

                                            چشم انداز و مأموریت پژوهشکده


Responsive Image
 
پژوهشکده مطالعات میان­ رشته­ ای قرآن مهم ترین واحد دانشگاهی در حوزه مطالعات میان­ رشته­ ای قرآن در کشور خواهد بود که با ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در راستای تولید، توسعه و انتقال علم و فناوری گام بر می‌دارد.​​​​​