نام دانشجو

موضوع پایان نامه

       اساتید

تاریخ دفاع


A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.
A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

میثم فوزی
ارائه یک چهارچوب شناسایی سبک متن مبتنی بر یادگیری عمیق
دکتر طالب پور
1399


کوثر سراجی
استخراج قوانین الهی به کمک قواعد انجمنی در آیات قرآن کریم
دکتر طالب پور
1399
علی سر آبادانی 
ارائه گراف دانش قرآن مبتنی بر استخراج آزاد اطلاعات (oie) 
دکتر طالب پور / دکتر بهروز مینایی بیگدلی
1400
فاطمه صادقی افضل
استنتاج گزاره های قرآن بر مبنای گزاره های شرطی 
دکتر طالب پور / دکتر روحانی 
1399

نرگس معینی

برچسب زنی خودکار نقش های معنایی در قرآن

استاد راهنما: دکتر طالب پور / دکتر تاج آبادی

1398

فاطمه صادقی افضل

استنتاج گزاره هاي قران بر مبناي گزاره هاي شرطي

استاد راهنما: دکتر طالب پور /  دکتر روحانی مشهدی

1398

خانم سارا طحانیان
تشخیص هوشمند دنباله آیات مشابه در قرآن کریم
آقای دکتر مصطفی برهانی
آقای دکتر بهروز مینایی بیدگلی
1398

فاطمه اسدی

ارائه چارچوبي براي استخراج روابط بين دو مفهوم در يك متن به كمك شبكه مفهومي (مطالعه موردي: علم و ايمان در متن قرآن)

استاد راهنما: دکتر طالب پور /  دکتر روحانی مشهدی -استاد مشاور: دکتر تاج آبادی

1398


مریم سادات متقی

كشف ساختارهاي انجمني در شبكه ي متن قرآن كريم

استاد راهنما: دکتر طالب پور- استاد مشاور: دکتر روحانی مشهدی

1398


بنیامین کاشفی

دسته بندي سلسله مراتبي متن با يادگيري عميق

استاد راهنما: دکتر برهانی

1398


عبدالهادی مهدیه

طراحي الگوريتمي براي يافتن آيات مشابه با استفاده از مدل ماركوف و شبكه عصبي مصنوعي

استاد راهنما:دکتر محمودی ازناوه - استاد مشاور: دکتر طالب پور

1398


علی باقری

توليد هوشمند سوال از متن فارسي با استفاده از استخراج آزاد اطلاعات

استاد راهنما: دکتر طالب پور

1398


محمدهادی گلدانی

ارائه پيكره جهت ارزيابي تاثير آوا در انتقال معنا

استاد راهنما:دکتر طالب پور /   دکتر محمودی ازناوه -استاد مشاور: دکتر کرد زعفرانلو کامبوزیا

1397

پژمان مالمیر

كشف قوانين تداعي در موضوعات آيات هم سجع در قرآن كريم

استاد راهنما: دکتر محمودی ازناوه / دکتر روحانی مشهدی- استاد مشاور: دکتر طالب پور

1397


حسین چگنی

بهبود تشخيص خودكار انسجام متن فارسي با افزودن ويژگي توزيع حروف

استاد راهنما: دکتر طالب پور /  دکتر روحانی مشهدی -استاد مشاور: دکتر میردهقان فراشاه

1397


نجمه زارع مدوئیه

رابطه ساختار آيات قرآن با ترتيب نزول به كمك خوشه بندي با روش SOM

استاد راهنما:دکتر طالب پور / دکتر درزی

1396

محجوبه اخوان اقدم

تعیین آیات مرتبط قرآن با استفاده از ساختارهای مخفی

 

اساتید راهنما: دکتر طالب پور
و دکتر روحانی

 
1396