افراد

اساتید شورای پژوهشی

ردیف

​نام و نام خانوادگی

​رشته

​مرتبه

​ایمیل

​1

​آقای دکتر علیرضا طالب پور

​هوش مصنوعی

​استادیار

talebpour@sbu.ac.ir

2

​آقای دکتر غلامرضا براتی

​جغرافیای طبیعی

​استادیار

g_barati@sbu.ac.ir

​3

آقای دکتر محمد رضا فقیهی

​آمار

​استادیار

m.faghihi@sbu.ac.ir

​4

​آقای دکتر محمد مهدی طهرانچی

ماده ( چگال)

​استاد

teranchi@sbu.ac.ir

​5

​آقای دکتر حجت رسولی

زبان و ادبیات عربی

​دانشیار

h-rasouli@sbu.ac.ir

​6

​آقای دکتر مهرداد فرهودی

گرانش و کیهان شناسی

​استاد

m-farhoudi@sbu.ac.ir

​7

​آقای دکتر نصیری قیداری

​8

آقای دکتر محمد علی مظاهری

​روانشناسی

​استاد

m-mazaheri@sbu.ac.ir

​9

​آقای دکتر حمید لطیفی

اتمی مولکولی

​استاد

latifi@sbu.ac.ir

​10

آقای دکتر حسین شجاعی

گرانش و کیهان شناسی

​استادیار

h-shojaie@sbu.ac.ir

​11

حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر ابراهیمی ورکیانی

فقه مبانی حقوق

​استادیار

M_Ebrahimi@sbu.ac.ir

​12

​حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسین مقیسه

الهیات و معارف اسلامی

​استادیار

H_Moghiseh@sbu.ac

​13

​حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد سادات منصوری

فقه و اصول

​14

حجه الاسلام و المسلمین حاج آقا نبوی

​15

​آقای دکتر غلامرضا حسن زاده

​پزشکی

hassanzadeh@tums.ac.ir

​16

​آقای دکتر علی یزدیان

​الکترونیک

yazdian@modares.ac.ir

​17

​آقای دکتر محمد محجل

​زمین شناسی

mohajjel@modares.ac.ir

​18

​آقای دکتر احمد رضا محرابیان

​گروه علوم زیستی

​استادیار

A_mehrabian@sbu.ac.ir

​19

​خانم صدیقه معینی

​فیزیک

​20

خانم دکتر مهین ناز میر دهقان

زبانشناسی همگانی

​استادیار

M_Mirdehghan@sbu.ac.ir

​21

​​خانم دکتر مهرنوش شمس فرد

هوش مصنوعی

​استادیار

m-shams@sbu.ac.ir

​22

​خانم دکتر فرزانه روحانی مشهدی

​علوم قرآن و حدیث

​استادیار

f_rohani@sbu.ac.ir