معاونان‌‌ رئیس

معاون آموزشی


Responsive Image
دکتر علی اکبر افضلیان 
تحصیلات: دکتری مهندسی برق
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 22431846 - 29902110
ایمیل: afzalian@sbu.ac.ir 

معاون پژوهشی و فناوری 


تحصیلات: دکتری فیزیک پلاسما
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 29932236 - 22431621
ایمیل:b-shokri@sbu.ac.ir
Responsive Image

معاون فرهنگی و اجتماعی  


Responsive Image
دکتر علیرضا طالب پور​​​​​​​
تحصیلات:  دکتری الکترونیک گرایش پردازش تصویری
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن:   29905470 -22431831-29902660 -22431591  
ایمیل: Talebpour@sbu.ac.ir

معاون دانشجویی


دکتر علیرضا فارسی
تحصیلات: دکتری تربیت بدنی و علوم ورزشی- رفتار حرکتی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 29902150
ایمیل:a_farsi@sbu.ac.ir
Responsive Image

معاون پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع


دکتر احمدرضا ذوالفقاری
تحصیلات: دکتری هسته ای
مرتبه علمی:
تلفن: 29902225 - 29902220 - 22431817 
ایمیل: