کارکنان دانشکده‌ی فیزیک

کیوان سهرابی سده
مسئول دفتر رئیس دانشکده
 • ۲۹۹۰۲۷۱۰
 • ۲۹۹۰۲۷۱۲
 • ۲۲۴۳۱۶۶۷
 • فکس: ۲۲۴۳۱۶۶۳
kayvansohrabi@yahoo.com
عسل اولیایی
کارشناس پژوهشی
 • ۲۹۹۰۲۷۱۳
a.oliaei@mail.sbu.ac.ir
راضیه خلجی
کارشناس مسئول آموزشی
 • ۲۹۹۰۲۷۲۷
فاطمه خسروی
رئیس اداره‌ی اجرایی
 • ۲۹۹۰۲۷۱۸
Fkh137080@gmail.com
فرامرز محمودی
مسئول دبیرخانه
 • ۲۹۹۰۳۲۷۴
علی کاظمی
کارشناس آموزش تحصیلات تکمیلی
 • ۲۹۹۰۲۷۱۵
kazemi.amoozesh@gmail.com
حامد ارنجی
کارشناس آموزشی مقطع کارشناسی
 
 • ۲۹۹۰۵۰۵۴
Aranji.amoozesh@gmail.com
وجیهه نجار
کارشناس گروه‌های آموزشی
 • ​​​​​۲۹۹۰۲۷۷۰
 • ۲۲۴۳۱۶۶۶
کریم اروجی
مسئول کارگاه
 • ۲۹۹۰۲۷۸۰
مهین ولی‌محمد
کارشناس آزمایشگاه
 • ۲۹۹۰۲۷۸۵
عبدالرحیم قلاوند
کارشناس آزمایشگاه
 • ۲۹۹۰۲۸۰۵
rahim.ghalavand375@gmail.com
مهدی وفایی
کارپرداز و کارشناس فرهنگی
 • ۲۹۹۰۲۸۰۵