اعضای هیأت علمی بازنشسته

نام و نام خانوادگی​ رشته​ رتبه تاریخ بازنشستگی​
فرشاد ابراهیمی​ ماده چگال​ ​استادیار ۳۱/ ۶/ ۹۹

کراسوس غفوری تبریزی​​​ ​ماده چگال​​ ​دانشیار​​ 96/11/01​​​

نسترن منصور​​ اتمی مولکولی​​​ استاد​​​ 96/07/01​​

مهرداد گشتاسب پور​​ ذرات بنیادی و نظریه میدان ها​​ ​استادیار​ ​94/02/31

صدیقه معینی​​ فیزیک​​ ​​مربی ​89/07/01​

وجیهه قاسمی​​ ​فیزیک​ مربی​​ ​86/04/15​

شعبان شهیدی مودب​​ مهندسی هسته ای​​ ​مربی​ ​85/12/01​

حسن عزیزی​​ ​ماده چگال ​ ​دانشیار​ ​85/11/15​

عباس اسماعیل نیا شیروانی​ شیمی هسته ای​ استادیار​ 85/04/30​

عبدالرضا جعفری پور​ فیزیک​ مربی​ 85/04/30​

ایرج هرمزدیاری​
ذرات بنیادی​
استاد​
85/04/30​

محمد سپهری راد​ الکترونیک​ دانشیار​ 85/04/30​

احمد فرمد​ فیزیک​ مربی​ 85/04/30​

محمد  قزل ایاغ​ فیزیک​ مربی​ 85/04/30​
ناصر میر فخرائی​​​ هسته ای​​​ ​استاد​​ ​​81/11/15​

علی اکبر محمدی​ مهندسی صنایع​ مربی​ 81/06/20​

محمد خراسانی​
فیزیک​
دانشیار​
81/06/20​
​​ پرویز خطیبی​
فیزیک​
استاد​
81/02/01​

سایر اعضای هیأت علمی سابق

نام و نام خانوادگی​ محل کار فعلی  (دانشگاهی)

شادروان امیرحسین برادران قاسمی​

امیر اسکندری اصل   Academia Sinica تایوان
​​​

آمنه شیخان

دانشگاه بن، آلمانفرزاد قاسمی


شهرام جلال زاده دانشگاه فدرال پرنامبوکو، برزیل
حامد صابری​ ​دانشگاه الزهرا
حامد سیدعلایی​
​کیوان اسفرجانی
دانشگاه ویرجینیا، آمریکا