ادارۀ امور هیات ها و شوراه

کارکنان اداره هیات‌ها و شوراها 

نام و نام خانوادگی​ 
سمت 
تلفن
خانم شجاعی
رئیس اداره هیات ها و شوراها
29902295
 
 ​​ 
 

وظایف اداره هیات ها و شوراها

  •                آماده‌سازی جلسه‌های هیئت رئیسه، تنظیم دستور جلسه‌ها و پیگیری ویراستاری مصوبه‌ها و ابلاغ آنها؛
  •                آماده‌سازی نشست‌های شورای دانشگاه، تنظیم دستور جلسه‌ها و پیگیری ویراستاری مصوبه‌ها و ابلاغ آنها؛
  •                پیگیری‌های مرتبط اجرای مصوبه‎‌های هیئت رئیسه و شورای دانشگاه؛
  •                تفکیک مصوبه‌های هیئت رئیسه بر اساس نام واحدها به‌منظور دسترسی سریع به مصوبه‌های مربوط و گزارش سالانه آنها به تفکیک واحدها