پژوهشگران برگزیدهٔ دانشکده در دانشگاه
​​​​​​​
 1. آقای دکتر کوروش پرند و آقای دکتر مهدی پوربرات، سال ۱۳۹۸
 2. آقای دکتر رجبعلی برزویی و آقای دکتر مسعود حجاریان، سال ۱۳۹۷
 3. آقای دکتر علی لطفی، سال ۱۳۹۶
 4. آقای دکتر محمد ذکائی و آقای دکتر سهرابعلی یوسفی، سال ۱۳۹۵
 5. آقای دکتر محمد خدابخشی و آقای دکتر مجتبی گنجعلی، سال ۱۳۹۴
 6. آقای دکتر امیرتیمور پاینده نجف­آبادی و آقای دکتر کوروش پرند، سال ۱۳۹۳
 7. آقای دکتر رجبعلی برزویی و آقای دکتر مسعود حجاریان، سال ۱۳۹۲
 8. آقای دکتر سیدمحمدابراهیم حسینی‌نسب و آقای دکتر علیرضا سالمکار لنگرودی، سال ۱۳۹۱
 9. آقای دکتر امیرتیمور پاینده نجف­آبادی، سال ۱۳۹۰
 10. آقای دکتر مجتبی گنجعلی و خانم دکتر مژگان محمودی، سال ۱۳۸۹
 11. آقای دکتر کوروش پرند و آقای دکتر سهرابعلی یوسفی، سال ۱۳۸۸
 12. آقای دکتر علیرضا سالمکار لنگرودی و آقای دکتر مجتبی گنجعلی، سال ۱۳۸۷

​​​​​​​