با توجه به توانمندي هاي علمي همكاران گروه آمار ، علاوه بر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي معمول ،
مركز پژوهش هاي آمار كاربردي با دو گروه پژوهشي طرح هاي آماري  و  تحليل و مدل سازي آماري با
اهداف زير تشكيل شده است :
1- انجام كليه پژوهش هاي كمي نيازمند به بكارگيري علم آمار
2- ايفاي نقش كلينيك براي آشنايي عملي دانشجويان رشته آمار با جنبه هاي كاربردي اين علم
3- ارائه مشاوره هاي آماري به كليه متقاضيان داخل و خارج دانشگاه
اعضاء تشكيل دهنده گروه پژوهشي طرح هاي آماري :
آقايان : دكتر محمدرضا مشكاني ، دكتر عبدالرحيم شهلايي ، دكتر احمد خدادادي ، دكتر محمدرضا فريد روحاني ، دكتر محمد ذكايي ، دكتر مسعود البرز ، دكتر محمدرضا فقيهي و كرامت اله پروين.
اعضاء تشكيل دهنده گروه پژوهشي تحليل و مدلسازي آماري :
آقايان : ناصر فروزش ، دكتر مجتبي خزايي ، رحمت اله خواجويي ، علي آقا آزاده ، دكتر جلال داودزاده ، دكتر محمدقاسم وحيدي اصل ، دكتر خليل شفيعي ، دكتر اميرتيمور پاينده ، دكتر مجتبي گنجعلي و خانم دكتر ريواز .