مدرسین نمونهٔ آموزشی دانشکده در دانشگاه
 
 1. خانم دکتر فیروزه ریواز و آقای دکتر محمدرضا فقیهی حبیب­آبادی، سال ۱۳۹۸
 2. آقای دکتر مسعود حجاریان و آقای دکتر علیرضا سالمکار لنگرودی، سال ۱۳۹۷
 3. آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی و آقای دکتر کوروش پرند، سال ۱۳۹۶
 4. آقای دکتر احسان بهرامی‌سامانی و خانم دکتر نگار شهنی کرم­زاده، سال ۱۳۹۵
 5. آقای دکتر فرهاد خلت، سال ۱۳۹۳
 6. آقای دکتر علیرضا سالمکار لنگرودی، سال ۱۳۹۲
 7. آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی، سال ۱۳۹۱
 8. آقای دکتر کوروش پرند و آقای دکتر محمدرضا فریدروحانی، سال ۱۳۹۰
 9. آقای دکتر مجتبی گنجعلی و آقای دکتر سهرابعلی یوسفی، سال ۱۳۸۹
 10. آقای دکتر محمدرضا فقیهی حبیب­آبادی و آقای دکتر محمدقاسم وحیدی­اصل، سال ۱۳۸۸
 11. آقای دکتر علیرضا حسینیون، سال ۱۳۸۷
 12. آقای دکتر محمدمهدی ابراهیمی و خانم دکتر زهرا گویا، سال ۱۳۸۶

​​​​​​​