ردیف

مجری

عنوان طرح

رشتــه

تاریخ خاتمه

نحوه تسویه حساب

عنوان مقاله

1

 دکتر چنگیز اصلاحچی

تحلیل ساختمانهای پروتئئین بر پایه نظریه گراف

ریاضی

7/4/89

چاپ مقاله

The interpretation of protein structures based on graph theory and contact map

2

دکتر دکتر رجبعلی برزویی

ساختار کسری روی BCK- جبرها

ریاضی

7/4/89

پذیرش مقاله

 

3

دکتر مجتبی گنجعلی

کاربرد روش جانهی چندگانه با استفاده از توزیع پیشگوی پسین برای تحلیل داده­های با متغیرهای کمکی گمشده

آمار

15/6/89

پذیرش مقاله

Application of Multiple Imputation method inAnalyzing Data with Missing Con tenuous Covariates

4

دکتر علیرضا سالمکار

Ө–جفت ها براي يك زير
جبر ماكزيمال

ریاضی

13/10/89

پذیرش

On data pairs for a maximal
subalgebra

5

دکتر حسین حاجی ابوالحسن

عدد B رنگي گراف هاي کنسر

ریاضی

26/7/89

چاپ مقاله

On the b-chromatic number of kneser graphs

6

دکتر علیرضا سالمکار

درباره حاصلضرب تانسوری ناآبلی از....

ریاضی

6/7/88

چاپ مقاله

On the non-abelian tensor product of Lie algebras

7

دکتر محمد ذکایی

کارایی کاهش نوفه برای خم برازانی در....

آمار

6/7/88

چاپ مقاله

Dose noise reduction mater for curve fitting in growth curve models

8

دکتر سهرابعلی یوسفی

موجک های چند گانه برنشتاین برای حل....

ریاضی

4/8/88

چاپ مقاله

B-Polynomial multiwavelets approach for the solution of abei’s integral equation

9

دکتر حسین آذری

تقریب عددی جواب یک معادله حرارت معکوس

ریاضی

1/3/87

چاپ مقاله

 

10

دکتر محمد مهدی ابراهیمی

مفهوم انژکتیو در رسته ها

ریاضی

1/3/87

چاپ مقاله

Injectivity in a category: An overview of well behaviour theorems

11

دکتر علیرضا سالمکار

مشخص نمودن کلاس n - ایزوکلینیسم

ریاضی

7/10/88

در انتظار پذیرش مقاله

 

12

دکتر حاجی ابوالحسن

همریختی گراف و تابع های افراطی

ریاضی

7/10/88

چاپ مقاله

 

13

دکتر نگار کرمزاده

بررسی مدلهای آرتینی روی حلقه های نزدیک به حلقه های جابجایی

ریاضی

3/12/88

پذیرش مقاله

 

14

دکتر مرتضی منیری

یک سلسله مراتب جدید از حساب شهودی

ریاضی

3/12/88

چاپ مقاله

Provably recursive function of constructive and relatively constructive theorise

15

دکتر فرزاد دیده ور

یک الگوریتم تقریبی برای مسئله

ریاضی

17/12/88

چاپ مقاله

 
             


 


 
 
 
   
 
     

     
     
     
 


 

ردیف

مجری

عنوان طرح

رشتــه

تاریخ تصویب

تاریخ اتمام

1

دکتر محمدرضا فرید روحانی

برآورد بیزی پارامترهای میدان های تصادفی گاوسی مقیاس

آمار

4/10/85

29/7/87

2

دکتر زیبا اسلامی

الگوریتم های ساخت طرح های ترکیباتی

علوم کامپیوتر

29/3/85

1/3/87

3

دکتر محمدقاسم وحیدی اصل

تحلیل فعالیت های لرزه ای از طریق مدل بندی فرآیندهای..

آمار

24/3/85

6/8/87

4

دکتر حسین آذری

تعیین یک ضریب نامعلوم وابسته به زمان دریک...

ریاضی

20/9/85

20/8/87

5

دکتر مژگان محمودی

رستهm- جبرها با همریختی های درونی

ریاضی

11/4/86

20/8/87

6

دکتر علیرضا سالمکار

درباره پوشش های جبرهای لی کامل

ریاضی

11/4/86

31/4/87

7

دکتر رجبعلی برزویی

روابط میان بعضی از ساختارهای جبری مرتب شده

ریاضی

28/8/86

5/12/87

8

چنگیز اصلاح چی

تخصیص اعداد فازی به ساختارهای هلیکس و استرند B در پروتئین

ریاضی

15/8/1385

31/4/1387

9

دکتر علیرضا حسینیون

دوگان چهارم يك فضاي باناخ

رياضي

29/3/1385

29/12/1385

10

دکتر حسین حاجی ابوالحسن

همريختي هاي گراف و تابع هاي افراطي

رياضي

29/3/1385

29/12/1385

11

دکتر بهاءالدین خالدی

بررسي بسيط بودن جبرهاي آسوده

آمار

16/1/1385

16/1/1385

12

دکترعلیرضا سالمکار لنگرودی

زير گروه جابجاگر و ضربگرشور از يك زوجp - گروه هاي متناهي

ریاضی

29/3/1384

21/12/1385

13

دکتر مرتضی منیری

فضاي مدولاي ساختارهاي ديراك انتگرال پذير

رياضي

1/4/1384

17/3/1385

14

دکتر ویدا میلانی

ترتيب تصادفي ميان مقادير ركورد باقيمانده

رياضي

9/2/1383

5/7/1385

 

 
 
   
 
 

 
 
طرح های خاتمه یافته دانشجویان دکتری      
 
 
 


 

ردیف

مجری

عنوان طرح

گروه

تاریخ خاتمه

نحوه تسویه حساب

 

خانم مهدیه حدادی

مجموعه­هاي فازي روي نيم­گروه­ها

ریاضی

4/5/89

چکیده مقاله در کنفرانس

 

آقای رحیم محمودوند

ارایه مدلی تعمیم یافته برای بررسی ریسک اعتباری در بانکها و موسسات مالی با استفاده از ضریب تغییرات

آمار

13/12/88

چکیده مقاله در کنفرانس

1

خانم مهناز حبیبی

تخصیص ساختمان دوم پروتئین با استفاده از آنتروپی

ریاضی

21/2/88

چاپ مقاله

2

آقای مصطفی زارع

توسیع های مدل های کریپکی نظریه های شهودی

ریاضی

6/7/88

پذیرش مقاله

3

آقای جواد اطمینان

ويژگي هاي توزيع نرمال بريده شده و كاربرد آن در استنباط بيزي

آمار

20/7/88

چکیده مقاله در کنفرانس

4

آقای بهروز عدالت زاده

همولوژی، کوهمولوژی و ضربگر شور جبرهای لی

ریاضی

5/5/88

چکیده مقاله در کنفرانس

5

آقای مصطفی زارع

قضایای حفظ برای مدل های کریپکی

ریاضی

17/4/87

000/12

6

آقای احسان بهرامی سامانی

تحلیل پاسخ های همبسته آمیخته و کاربردهای آن برای داده

ریاضی

15/7/87

000/12

7

آقای محرم نژاد ایردموسی

رنگ آمیزی لیستی جزیی گراف ها

ریاضی

17/4/87

000/12

8

آقای زهرا رضایی قهرودی

کاربرد روش های ماکسیمم درست نمایی، معادلات برآوردگر...

آمار

17/4/87

000/12

9

آقای علی شجاعی فرد

معادلات حرکت به زبان هامیلیتون درهندسه ناجا به جایی

ریاضی

1/3/87

000/12

10

آقای میثم علیشاهی

قضایای عدم وجود همریختی و کاربردهای آن

ریاضی

19/1/87

000/12

11

آقای علی طاهرخانی

عدد رنگی موضعی و خواص گراف

ریاضی

19/1/87

000/12

12

آقای هادی بیگدلی

ایزوکلینیسم جبرهای لی و خاصیت هاپف

ریاضی

31/4/87

000/12

13

آقای ابوالفضل رفیع پور گتابی

بررسی عملکرد ریاضی دانش آموزان ایرانی در تیمز

ریاضی

15/2/86

000/12

14

آقای مصطفی زارع

توسیعی مقدماتی مدلهای کریپکی

ریاضی

23/4/87

000/12

15

آقای بهمن حیاتی

خواص موروثی میانگین پذیری ضعیف ایده آلی

ریاضی

15/7/86

000/12

16

آقای فضل اله لک

برآورد بیز تجربیبرای فرایند بلک – شولز – مرتون

ریاضی

15/11/86

000/12

17

آقای علی اصغر رضائی

نظریه هموتوپی در هندسی ناجابجایی

ریاضی

8/11/86

000/12

18

خانم مهری جوانیان

درخت های K -ای بازگشتی تصادفی

آمار

14/6/86

000/12