تعداد مقاله‌های دانشکده در فهرست عالی

تعداد مقاله‌های منتشر شده با آدرس دانشکدهٔ علوم ریاضی در بازه زمانی ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۹ و همچنین تعداد مقاله‌های اعضای هیأت علمی دانشکده در فهرست عالی دانشگاه شهید بهشتی که از  اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس استخراج شده است، در نمودار و جدول‌های زیر نشان داده شده است. لازم به‌ذکر است در تعداد ذکر شده، مقاله‌های اعضای هیأت علمی دانشکده،  مقاله‌های منتشر شده در زمان حضورشان در دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های دیگر و حتی خارج از کشور نیز لحاظ شده است.
فهرست عالی دانشگاه شهید بهشتی از فهرست نشریه‌های عالی کشور نروژ گرفته شده است. همچنین لازم به‌ذکر است که دانشکدهٔ علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی از نظر انتشار مقاله در فهرست عالی جزء دانشکده‌های برتر ریاضی ایران است که نشان‌دهنده کیفیت بالای پژوهش در این دانشکده است.
​​​​​​​