اعضای هیات علمی فعال

​​​​​​​
ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی گروه محل اخذ مدرک نوع استخدام مرتبه علمی شماره تماس دانشگاه
۱ چنگیز اصلاحچی ریاضی علوم کامپیوتر و داده‌ها صنعتی شریف رسمی استاد ۲۹۹۰۵۵۵۱
۲ رجبعلی برزوئی ریاضی ریاضی شهید باهنرکرمان رسمی استاد ۲۹۹۰۳۱۳۱
۳ امیرتیمور پاینده نجف‌آبادی آمار بیم­سنجی نیوبرانزویک کانادا رسمی استاد ۲۹۹۰۳۰۱۱
۴ کورش پرند ریاضی علوم کامپیوتر و داده­ها صنعتی امیرکبیر رسمی استاد ۲۹۹۰۵۵۷۱
۵ حسین حاجی‌ابوالحسن ریاضی ریاضی کاربردی و صنعتی صنعتی شریف رسمی استاد ۲۹۹۰۳۰۱۴
۶ علیرضا سالمکار لنگرودی ریاضی ریاضی فردوسی مشهد رسمی استاد ۲۹۹۰۲۹۲۳
۷ مسعود طوسی اردکانی ریاضی ریاضی تهران رسمی استاد ۲۹۹۰۵۵۶۲
۸ مجتبی گنجعلی آمار کاربردی آمار لانگستر انگلستان رسمی استاد ۲۹۹۰۲۹۱۵
۹ زهرا گویا ریاضی ریاضی کاربردی و صنعتی بریتیش کلمبیا کانادا رسمی استاد ۲۹۹۰۲۹۲۵
۱۰ مژگان محمودی ریاضی ریاضی شهید بهشتی رسمی استاد ۲۹۹۰۲۹۰۶
۱۱ سهرابعلی یوسفی ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی و صنعتی صنعتی امیرکبیر رسمی استاد ۲۹۹۰۳۰۱۵
۱۲ زیبا اسلامی ریاضی کاربردی علوم کامپیوتر و داده­ها تهران رسمی دانشیار ۲۹۹۰۳۰۰۷
۱۳ احسان بهرامی‌سامانی آمار آمار شهید بهشتی رسمی دانشیار ۲۹۹۰۵۵۵۲
۱۴ مسعود حجاریان ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی و صنعتی صنعتی امیرکبیر رسمی دانشیار ۲۲۹۰۵۵۶۴
۱۵ سید محمد ابراهیم حسینی‌نسب آمار آمار ملی استرالیا رسمی دانشیار ۲۹۹۰۵۵۵۳
۱۶ محمد خدابخشی ریاضی کاربردی ریاضی کاربردی و صنعتی تربیت معلم رسمی دانشیار ۲۹۹۰۵۵۵۸
۱۷ مجتبی خزائی آمار آمار شهید بهشتی رسمی دانشیار ۲۹۹۰۵۵۵۶
۱۸ عباس فخاری قوچانی ریاضی ریاضی فردوسی مشهد رسمی دانشیار ۲۹۹۰۳۰۱۲
۱۹ محمدرضا فقیهی حبیب­آبادی آمار آمار لیدز انگلستان رسمی دانشیار ۲۹۹۰۳۰۰۹
۲۰ مرتضی منیری ریاضی ریاضی پژوهشگاه دانش­های بنیادی رسمی دانشیار ۲۹۹۰۲۹۰۷
۲۱ بیژن احمدی کاکاوندی ریاضی ریاضی کاربردی و صنعتی تربیت مدرس رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۲۹۱۷
۲۲ حسین آذری ازغندی ریاضی ریاضی کاربردی و صنعتی علم و صنعت رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۵۵۶۳
۲۳ مهدی پوربرات ریاضی ریاضی شهید بهشتی رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۲۹۲۴
۲۴ صمد حاج جباری ریاضی ریاضی تربیت مدرس رسمی استادیار ۲۹۹۰۳۰۱۳
۲۵ امین حسن‌زاده آمار بیم­سنجی مونترال کانادا رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۲۹۱۸
۲۶ ساغر حیدری ریاضی بیم­سنجی شهید بهشتی پیمانی استادیار ۲۹۹۰۲۹۱۲
۲۷ سعیدرضا خردپیشه علوم کامپیوتر و داده‌ها علوم کامپیوتر و داده­ها تهران پیمانی استادیار ۲۹۹۰۵۵۷۲
۲۸ فرهاد خلت ریاضی ریاضی کاربردی و صنعتی شهید بهشتی رسمی استادیار ۲۹۹۰۲۹۲۲
۲۹ حمیده داریوش همدانی علوم ریاضی آمار صنعتی شریف رسمی استادیار ۲۹۹۰۵۵۵۴
۳۰ سکینه  دهقان آمار آمار شهید بهشتی پیمانی استادیار ۲۹۹۰۲۹۱۱
۳۱ پاندورا رجاء ریاضی ریاضی صنعتی امیرکبیر رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۵۵۶۱
۳۲ فیروزه ریواز آمار آمار تربیت مدرس رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۳۰۰۸
۳۳ محمد صادق شاهرخی دهکردی ریاضی ریاضی کاربردی و صنعتی ساسکس انگلستان رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۵۵۶۷
۳۴ شیرین شعاعی آمار بیم­سنجی صنعتی امیرکبیر پیمانی استادیار ۲۹۹۰۲۹۱۲
۳۵ نگار شهنی کرم زاده ریاضی ریاضی تهران رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۳۰۱۵
۳۶ رضا طالب ریاضی ریاضی مک‌مستر کانادا پیمانی استادیار ۲۹۹۰۳۰۱۳
۳۷ علیرضا طاهریون آمار آمار شهید بهشتی رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۵۵۵۵
۳۸ مریم طهماسبی آبدر ریاضی کاربردی علوم کامپیوتر و داده­ها صنعتی امیرکبیر رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۳۰۰۴
۳۹ هادی فراهانی ریاضی علوم کامپیوتر و داده­ها شهید بهشتی رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۵۵۷۰
۴۰ محمدرضا  فریدروحانی آمار کاربردی آمار شهید بهشتی رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۳۰۱۰
۴۱ محمود فضلعلی معماری سیستم‌های کامپیوتری علوم کامپیوتر و داده­ها شهید بهشتی رسمی آزمایشی استادیار ۲۹۹۰۵۵۶۹
۴۲ سید علی کتانفروش بیوانفورماتیک علوم کامپیوتر و داده­ها تهران پیمانی استادیار ۲۹۹۰۳۰۰۶
۴۳ خسرو منصف شکری ریاضی ریاضی بن آلمان پیمانی استادیار ۲۹۹۰۵۵۶۶
۴۴ شهرام منصوری آمار آمار تربیت مدرس رسمی استادیار ۲۹۹۰۵۵۵۷
۴۵ محرم نژاد ایرد‌موسی ریاضی ریاضی کاربردی و صنعتی شهید بهشتی پیمانی استادیار ۲۹۹۰۵۵۶۸