ارتباط با دانشکده
مدیریت اجرایی
 ابوالفضل زلفی‌گل
 مدیر اجرایی
تلفن :                29902898
فکس:                22431655 
ایمیل: 
a.zolfigol43@yahoo.com
 رضا آبجام
 مسئول سایت‌های دانشکده
تلفن:                 29903002
الهام مریدی​  کارشناس سایت​​ تلفن:                29905575
 رضا کولیوند
 مسئول تکثیر و انبار
تلفن:                 29903001 
حمیرا خوشدل
  مسئول دبیرخانه
تلفن:                 29902896
 کتابخانه​
 نجمه پوست‌چی
 کتابدار
تلفن :                 29902893   
 مریم کیان‌محمودی​
 کارمند کتابخانه
تلفن :                 29902893   
ریاست
عباس اسدخواه
 مسئول دفتر ریاست دانشکده
تلفن :        29902900-22431650
فکس :                22431655
 
ایمیل:dean.math.secretary@mail.sbu.ac.ir  
 معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی آموزش
 زهرا شبرخ
 مسئول آموزش 
تلفن :                 29902927         
فکس :                22431654    
کبری مرادی
 کارشناس آموزش
تلفن :                 29902897
 نگین معصوم
 کارشناس آموزش
تلفن :                 29902897
 سعید نجفی
 کارشناس آموزش
تلفن :                 29905550
                            
معاونت پژوهشی
 کمال طاهری
 کارشناس پژوهشی 
تلفکس :             29902909
گروه آمار
 رویا فرشباف مقیمی
 کارشناس گروه‌های آمار و بیم‌سنجی
 
تلفن:       22431649 -29902910
فکس:                22431649
ايميل:          statdept@sbu.ac.ir
گروه ریاضی​​​​​​​​
 عذرا حدادی
 کارشناس گروه‌های ریاضی و ریاضی کاربردی-صنعتی

تلفن:29902920
​​​​​​​
گروه علوم کامپیوتر
 مريم بهمنش
 مسئول دفتر گروه علوم داده‌ها و کامپیوتر
تلفن:        29903003-22431653
فکس:                 22431653
ايميل:
behmaneshcs@gmail.com