آزمایشگاه پژوهشی مدل‌سازی و محاسبات


اکثر پديده‌های علوم، مهندسی و پزشکی دارای يک مدل پيچيدهٔ رياضی هستند که معمولاً روش‌های تحليلی برای حل اين مدل‌ها امکان‌پذير نيست. بنابراين ضرورت ايجاد يک آزمایشگاه پژوهشی مدل‌سازی و  محاسبات علمی به‌منظور ساخت مدل و پياده‌سازی الگوريتم‌های عددی جهت ارائه حل اين مدل‌ها اجتناب ناپذير است.
 براين اساس ضرورت آزمایشگاه پژوهشی به نام آزمایشگاه مدل‌سازی و محاسبات علمی پيش از پيش احساس می‌شود و در بسياری از دانشگاه‌های معتبر دنيا مركزی به نام مركز محاسبات علمی همراه با گروه‌های تحقيقاتی محاسبات علمی در آن‌ها وجود دارند، که دارای ویژگی‌های زیر هستند:
  • ارتباط موثر و هدفمند با بخش‌های مختلف صنعت و دانشگاه
  • مشارکت در توسعه همکاری‌های ملی و بين‌المللی
  • همکاری برای راه‌اندازی دوره‌های مشترک
  • جلب همکاری نخبگان ايرانی مقيم داخل و خارج کشور
  • مشارکت در اجرای پروژه‌های تحقيقاتی و مشترک و پی‌ريزی تحقيقات پيشرفته باهمکاری مراکز محاسباتی و دانشگاهی علمی خارج کشور
با همکاری پژوهشگران داخلی و خارجی در تحقق اهداف فوق پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم، امیدواریم در جهت رفع مسائل ملی کشور (مسایل بازیافت نفت، آب‌های زیرزمینی و ...) بتوانیم راهگشا باشیم. 
اعضای آزمایشگاه: دکتر حسین آذری، دکتر كورش پرند، دکتر مسعود حجاریان، دکتر محمد خدابخشی و دکتر سهرابعلی يوسفی.​​​​​​​